Overstap van laag- naar hoogcalorisch gas

De Lovion oplossing voor de overstap van laag- naar hoogcalorisch gas

De overstap van laag- naar hoogcalorisch gas is aan vaktechnische en wettelijke bepalingen gebonden, die bij de uitvoer in acht genomen dienen te worden. Lovion BIS biedt daarom voor deze uitdaging voorgeconfigureerde producten aan die ondersteunen bij het doorlopen van dit proces.

Lösung für Marktraumumstellung

De oplossing voor de overstap naar hoogcalorisch gas baseert op de Lovion standaardproducten voor Work Management, die bij veel klanten al succesvol productief ingezet wordt. De volgende producten worden ten behoeve van dit proces ingezet:

 • Lovion WORK - Het genereren van taken t.b.v. de overstap
 • Lovion DISPATCH - Taakplanning met resourcen- en tijdplanning in een GANTT
 • Lovion TASK APP - Taakbewerking op android- en iOS-toestellen
 • Lovion DOCUMENTS - Databank-georiënteerd documentenbeheer
 • Lovion TIME SHEET - Loon- en werktijdregistratie
 • Lovion VIEW - Kaartweergave voor alle georeferentie-data
 • Lovion EXPLORE - Databewerking in boom-, lijst- en kaartweergave
 • Lovion MRU CONNECT - Interface met de DVGW gastoestellendatabank

Een gedetailleerde weergave van de producten uit de vakgebied Work Management vindt u onderaan op deze pagina. Hieronder wordt dieper op de oplossing voor de overstap van laag- naar hoogcalorisch gas ingegaan.


Marktraumumstellung

Uitgangssituatie

Momenteel wordt in het westen en noorden van de Bondsrepubliek Duitsland hoofdzakelijk laagcalorisch gas geleverd. Het netontwikkelingsplan NEP voorziet in de overstap naar hoogcalorisch gas in de komende jaren tot ca. 2030 als gevolg van de teruggang van het laagcalorisch gas. Een stapsgewijze overgang van de regionale en communale transportnetwerken en de daarmee gepaard gaande aanpassingen aan gas-eindverbruikerstoestellen is daardoor noodzakelijk. Alleen op die manier kan ook in de toekomst het huidige hoge kwaliteits- en veiligheidsniveau inzake gaslevering gewaarborgd worden.

De aanpassingen aan het transportnetwerk en de noodzakelijke aanpassingen aan de gastoestellen zijn overeenkomstig § 19 a EnWG - Wijziging van gaskwaliteit de verantwoordelijkheid van de netbeheerder. Het aanpassingsproces van de gastoestellen als gevolg van het wijzigen van de gaskwaliteit is reeds in veel gebieden uitgevoerd en daardoor kunnen we hier van een in de praktijk getoetst proces spreken. De omvang van de overstap en de daarmee samenhangende technische en logistieke uitdagingen is groot. Daarnaast is er nog de kostenfactor, die de netbeheerders dwingt over efficiënte en gunstige tools ter ondersteuning van dit proces na te denken.

De technische voorschriften vormen een raamwerk voor de netbeheerders dat als model dient om de overstap te plannen, door te voeren en de kwaliteit te waarborgen. Met name het DVGW werkblad G 680 (A) en het DVGW werkblad G 695 (M) vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de netbeheerders.

Lovion ondersteund de overstap en baseert daarbij op dit regelwerk middels gestandaardiseerde modules voor de inzetplanning, resourcenplanning, mobiele bewerking, mobiele feedback en kwaliteitsborging De essentiële met software te ondersteunen taken in het overstapproces zijn:

 • Identificatie van de gastoestellen
 • Planning van de aanpassingen aan de toestellen
 • Aanpassen van de toestellen
 • Kwaliteitsborging

Dit zijn allemaal taken die intensief voorbereidt, maar ook nabewerkt moeten worden.

Gastoestel-identificatie

Taken genereren voor de gastoestel-identificatie

De identificatie vindt ruim voor de eigenlijke overstap plaats en dient ter planning van de latere ombouw. De daarvoor benodigde informatie betreft in principe de gasaansluiting, de daartoe behorende gasmetersaansluitingen, gasmeters en alle daarop aangesloten gastoestellen met de bijbehorende stam- en bewegingsgegevens. In de regel zijn die gegevens niet volledig in een computersysteem beschikbaar en moeten eerst in een Lovion databank ingevoerd worden, deels o.a. door het gebruik van standaard interfaces met de gangbare ERP-systemen, de geoinformatiesystemen en documentmanagementsystemen.

De uit het GIS-systeem afkomstige ruimtelijke informatie kan gebruikt worden om tot een gestructureerde verwerking te komen door middel van het creëren van verwerkingszones. Daartoe kunnen ook de topologische gegevens van het gasnetwerk gebruikt worden.

Lovion biedt de mogelijkheid alle beschikbare data uit meerdere bronsystemen in één uniforme omgeving overzichtelijk weer te geven.

De gegevens van alle betrokken personen moeten uit de bronsystemen overgenomen worden, zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden voor o.a. het informeren, inplannen van afspraken voor de ombouw. Daartoe behoren de voor de aansluiting geregistreerde persoon, de energieafnemer, de gebruiker van de gastoestellen en eventueel huurder en/of eigenaar van het onroerend goed.

Prozess Geräteerhebung und Auswertung

Een identificatietaak heeft altijd betrekking op een gasaansluiting. Zo'n taak wordt op basis van de data uit de bronsystemen gegenereerd, in Lovion ingepland en een uitvoerend persoon toegekend. Taken die qua planning voor wat betreft gebied en periode overeenkomen, worden in takenpakketten samengevat zodat onnodige reistijd wordt vermeden. In zover voor de indentificatie concrete afspraken ingepland moeten worden, kan een zulke taak ook gekoppeld aan datum/tijd worden gepland. Middels mailingtemplates, die op eenvoudige wijze in Lovion gegenereerd kunnen worden, kunnen afspraakbrieven gemaakt en gedocumenteerd worden.

Uitvoeren van de identificatietaak

De identificatietaak kan door de netbeheerder zelf of door een externe dienstverlener uitgevoerd worden. De identificatie gebeurt met de module Lovion MRU CONNECT met gebruikmaking van de DVGW-gastoesteldatabank. Data van geregistreerde toestellen (momenteel ca. 17.000) zijn natuurlijk ook mobiel en offline beschikbaar. Met snelfilterfuncties kan het aanwezige toestel snel en eenduidig geïdentificeerd worden.

Vrijgegeven identificatietaken in een stadsdeel

Nog niet eerder geregistreerde apparaten kunnen geregistreerd en middels een voorgedefiniëerde workflow aan de DVGW overgedragen worden.

De identificatietaak heeft meerdere deeltaken, afhankelijk van de aanwezige gasmeters en de daarop aangesloten gastoestellen. Bij de inzetplanning wordt de taak incl. alle deeltaken vrijgegeven ter bewerking.

Tijdens de identificatie wordt enerzijds het aangetroffen toestel in de gastoesteldatabank gezocht en toegekend. Anderzijds wordt het typenummer opgenomen, wat eenduidig zaken als product, type en fabrikant vastlegt. Ook verdere controlepunten inzake bijkomstige faciliteiten/schoorsteenaansluiting worden opgenomen.

Overstap met Lovion - Screenshots

De verschillende rollen in het proces kunnen aan personen toegewezen worden. Op die manier kunnen in het kader van de mobiele taken alle relevante persoonsgegevens incl. de rollen aangevuld worden. Dit vergemakkelijkt de latere communicatie in het kader van de overstap.

Taakbewerking t.b.v. overstap

In het kader van de idenficatie kunnen data van de gasaansluiting en de telwerken in het systeem aangevuld worden. Bovendien kunnen optioneel taken voor andere bedrijfsmiddelen gekoppeld, uitgevoerd en gedocumenteerd worden (gasdrukregelaar, inpandige leidingen, meterwissel, …)

Voltooing identificatietaak

Met het voltooien van de taak wordt het toestel overeenkomstig de DVGW klassificatie in vervangingsgroep A, B, C of D ingedeeld. Het toestel krijgt bijkomend middels een sticker het predikaat "geschikt voor ombouw". Optioneel bestaat de mogelijkheid het toestel ook nog van een barcode te voorzien, om bij de latere ombouw van een eenduidige identificatie uit te kunnen gaan. Een fotodocumentatie van sticker, barcode, typeplaatje en verdere bijzonderheden is plicht!


Ombouwplanning

Bij de ombouwplanning wordt alle mobiel geregistreerde data geëvalueerd. Dat ondersteund Lovion met een veelvoud aan filter- en rapportagemogelijkheden, die zowel met de stamgegevens, de procesgegevens alsook de ruimtelijke data voor de latere ombouw rekening houden.


Ombouw

Gegeneren van de ombouwtaken

De ombouw volgt na de identificatie en evaluatie van de toesteldata voor de binnen het desbetreffende netwerk geinstalleerde gastoestellen. Ook hiervoor is een goede voorbereiding noodzakelijk.

Proces planning, ombouw en controle

Alle voor de ombouw noodzakelijke informatie en gegevens zijn nu in de Lovion databanken opgeslagen. Het systeem evalueert deze gegevens en maakt een opdeling in apparaatgroepen. De voor de ombouw van de apparaten benodigde materialen wordt uit de toesteldatabank gefilterd en er worden materiaallijsten gegenereerd die aan inkoop doorgegeven worden.
De betrokken personen en aanspreekpartners worden per brief (mailingfunctie) over de geplande ombouw geïnformeerd.

De ombouw is een complexe taak, die meerdere deeltaken kent, afhankelijk van de aanwezige gasmeters en de daarop aangesloten gastoestellen. Net als bij de identificatietaak heeft alles betrekking op de gasaansluitingen.

De ombouwtaak is altijd aan een geïdentificeerd toestel gerelateerd. Het genereren van de taak gebeurt door de binnendienst. De planning is afhankelijk van de apparaatgroep, het afschakelcircuit en de beschikbare resourcen en gebeurt met Lovion DISPATCH. Resourcen kunnen zowel interne medewerkers als medewerkers van een dienstverlener zijn. Het personeelsbeheer wordt in Lovion WORK en Lovion DISPATCH geconfigureerd. Onderdeel van de kwaliteitsborging is o.a. de kwalificatie van de medewerkers. Taken kunnen in Lovion slechts door gekwalificeerd personeel gepland worden. De taken worden in de vorm van afspraken met de gebruikers van de gastoestellen gemaakt. Ook daarbij worden standaardfunctionaliteiten gebruikt om de brieven en mailings te genereren, zodat een probleemloos verloop van de ombouw gegarandeerd is.

Ruimtelijk en qua tijdplanning vergelijkbare taken worden in taakpakketten samengevat om onnodige rijtijden te vermijden. Optioneel is deze oplossing ook nog met een routeoptimalisatie uit te breiden.

Uitvoeren van de overstap

Voor de uitvoer van de taken voor de overstap moet het geplande materiaal in het magazijn opgehaald worden of door de dienstverlener meegeleverd worden. De bestellijst is onderdeel van de elektronische taak. Ter optimering van de route kan Lovion ROUTING gebruikt worden.

Genereren van dagtaakpakketten in een overstapgebied

Ter plaatse dient de voorheen bij de identificatie toegekende barcode voor het eenduidig identificeren van het toestel.
De ombouw kan doorgevoerd en afgesloten worden. Alle noodzakelijke opgaven zoals de keuring en inbedrijfname van het toestel voor het normale gebruik worden gedocumenteerd.

De ombouw gebeurt in een nauw tijdvenster, zodat de feedback over het voltooien van de taak heel belangrijk is. Lovion maakt het mogelijk de voortgangsstatus doorlopend te evalueren.

Mobiele toestelombouw met de Lovion APP

Om de tellerstand bij de overstap naar een andere gaskwaliteit zeker te stellen, wordt bij elke ombouw ook de tellerstand van het bijbehorend telwerk gedocumenteerd ter ondersteuning van de eindafrekening.

Voltooing van de ombouw

Bij het voltooien wordt het toestel als omgebouwd gemarkeerd en eventuele bijzonderheden worden gedocumenteerd.
Bovendien wordt het toestel voorzien van een sticker waarop staat dat het toestel omgebouwd werd. Een fotodocumentatie van sticker, barcode, typeplaatje is plicht!


Kwaliteitsborging

Genereren van de kwaliteitskeuring

Ter kwaliteitswaarborging van de ombouw volgt in aansluiting op de toestelidentificatie een doorlopende kwaliteitskeuring op de doorgevoerde werkzaamheden overeenkomstig DVGW merkblad G 695 (M).

Toestelkeuring na de ombouw

Ook dit is een mobiele taak, die bij minimaal 10% van de door één monteur omgebouwde toestellen en bij minimaal 10% van alle apparaten binnen een ombouwgroep doorgevoerd dient te worden. De keuring wordt conform appendix B van het merkblad uitgevoerd, bijvoorbeeld voor een testrapport ter keuring van de uitgevoerde inventarisatie en ombouwwerkzaamheden. Bovendien kunnen de werkzaamheden conform appendix A, het puntensysteem ter evaluatie van de resultaten van de toestelkeuring met betrekking tot ombouwwerkzaamheden, geëvalueerd worden.

De toestelkeuringstaken kunnen per toestelgroep en per toestel door het systeem gekozen worden, maar kunnen ook manueel gegenereerd worden.

Uitvoeren van de kwaliteitscontrole

Deze taak wordt uitgevoerd overeenkomstig appendix B van merkblad G 695 (M), voorbeeld voor een testrapport ter controle van de doorgevoerde inventarisatie en ombouwwerkzaamheden. In het kader van de controle wordt het puntenaantal overeenkomstig appendix A toegekend. Dit puntenaantal kan vervolgens op een later tijdstip geëvalueerd worden.

Indien er bij de ombouw gebreken ontstaan of geconstateerd zijn, mogen deze gebreken door de keurmeester zelf verholpen en als afgehandeld gemarkeerd worden. In bijzondere gevallen kan de keurmeester ook een vervolgtaak ter herstel genereren en eventueel moet de installatie zelfs buiten werking gesteld worden.

Afsluiten van de toestelkeuring

Met de afsluiting wordt het toestel als gekeurd geregistreerd en worden eventuele bijzonderheden gedocumenteerd.
Bovendien krijgt het toestel een keuringssticker. Een fotodocumentatie van keuringssticker, barcode en typeplaatje is verplicht.


Projectverslagen

Beeldmateriaal