Lovion INVEST Begroting

Screenshot met features

Begroting met Lovion INVEST

Met Lovion INVEST kunnen begrotingen met een directe relatie tot de geplande procesobjecten in Lovion gemaakt worden. Procesobjecten zijn alle kosteneffectieve maatregelen en activiteiten welke in Lovion gegenereerd en beheerd worden (bouwproject, netaansluiting, onderhoudstaak, etc.). De doelstelling is de mogelijkheid tot het genereren van een kostenrapportage vanaf het vroegst mogelijke planningsstadium van een kostenrelevant proces, tot en met de afronding daarvan. Lovion procesobjecten hebben in de regel een commercieële link door de koppeling met het commercieël systeem, waardoor met Lovion INVEST een budgetcontrole over het lopende jaar doorgevoerd kan worden.

Zodoende kan een efficiënte kostenoptimalisatie vanaf de strategische fase tot en met de operatieve fase in het technisch systeem van Lovion gewaarborgd worden en kunnen omvangrijke begrotingen op het gebied van investering en inspanningen gemaakt worden. Daartoe worden de budget- en kostenstructuren uit de commercieële systemen van de onderneming als template gebruikt.

Procesmatige begroting

Een gepland procesobject wordt meteen aan de begroting gekoppeld. Procesobjecten kunnen met actuele bedrijfsmiddelgegevens op alle (beproefde) bedrijfsmiddelen van de Lovion datasets aangelegd worden. Met betrekking tot de later in het ERP-systeem geplande kostenplaats/planningsbegroting en een gepland budgetjaar kan de operatieve realisatie van geplande projecten en activiteiten met de Lovion modules PROJECT, WORK und TASK geïnitieërd worden. In de operatieve fase wordt, ver voor de eigenlijke start en het relateren aan het ERP-systeem, de latere uitvoeringsperiode gepland. Dit laat dan weer toe de geraamde kosten te koppelen met de uitvoeringsperiode en de kostenplaats.

Later, na het koppelen met het ERP systeem, kan in Lovion INVEST de doorlopende budgetcontrole voor het lopende jaar doorgevoerd worden. De geplande projecten voor het lopende jaar kunnen met het geplande budget van de kostenplaatsen vergeleken worden. De uitstroom van geldmiddelen kan in maandelijkse uitstroom weergegeven worden.

De koppeling van de strategische planning met de operatieve realisatie en de terugkoppeling van de kosten over het lopende jaar maakt Lovion INVEST tot de spil van de technisch-commercieële bedrijfsprocessen bij netbeheerders.

Tijdschijven

Ter afbakening van de commercieële boekjaren kunnen procesobjecten op orderniveau reeds bij het vastleggen van de geraamde kosten in jaarschijven opgedeeld worden. De nieuwe functie genereert, overeenkomstig de geplande realisatietermijn, jaarschijven en verdeeld de geraamde kosten, plankosten en werkelijke kosten met exacte kostencategorieën over deze jaren. Daarmee kunnen één of meerdere projecten zuiver in boekjaren opgedeeld worden en kunnen exacte jaarrapportages gegenereerd worden.

Lovion ERP CONNECT

Lovion INVEST beschikt over een SAP-integratie t.b.v. het doorlopend uitlezen van kosten. Daartoe worden de ordergegevens regelmatig 's nachts geautomatiseerd opgehaald en geleverd. Naast het geautomatiseerd uitlezen kunnen de gegevens ook op elk willekeurig moment voor individuele- of voor alle procesobjecten uitgelezen worden. Naar gelang de behoefte worden die gegevens tot op kostencategorie weergegeven.

Algemene kostenoverzichten en grafieken

Ten behoeve van de weergave van budgetten en kosten voor bepaalde periodes kunnen uiteenlopende zichten in kostenoverzichten en grafieken geïntegreerd worden. Daarbij worden algemene overzichten uit geselecteerde procesobjecten gegenereerd. Met dienovereenkomstige reports of filters kunnen op die manier individuele zichten op disciplines, kostenplaatsen en projecten gecreëerd worden.

Beeldmateriaal