Lovion OUTAGE Storingsmanagement

Screenshot met features

Storingsmanagement met Lovion OUTAGE

Aanname storingsmelding

Bij een storing begint de workflow met een telefoontje van de klant of meldend persoon naar het storingsnummer. Beslissende factoren bij de registratie van een melding in een softwareoplossing zijn een beschikbaarheid van 100% en een snelle en eenvoudige invoer van de verstrekte gegevens. Aan de vereiste van permanente beschikbaarheid wordt door Lovion OUTAGE voldaan indien de eerste aanname van storingen in Lovion BIS geschiedt, dat de juiste mechanismen voor zulke scenario's heeft. Zo nodig kan het systeem in een noodgeval ook in een volledig onafhankelijk netwerk verder ingezet worden. De snelle en eenvoudige registratie van de storingsmelding wordt door geoptimaliseerde en intuïtief bedienbare invoerschermen mogelijk, zodat een snelle afhandeling van de storing gewaarborgd is.

Proces störing

Storingsdocumentatie

Met Lovion OUTAGE bestaat ook de mogelijkheid op eenvoudige wijze storingen mobiel ter plaatse te registreren of de geografisch onafhankelijke registratie van historische storingsdata uit dossiers door te voeren. De synchonisatie van offline geregistreerde gegevens met de centrale Lovion OUTAGE databank geschiedt wanneer ook maar een verbinding beschikbaar is, dus periodiek bij een bestaande netwerkverbinding of geïnitieerd door de gebruiker. De storingsdocumentatie geschiedt centraal middels het hoofdmenu, waarin steeds alle actuele storingen in lijstvorm inclusief status weergegeven worden. M.b.v. de registratiemodule in Lovion OUTAGE is daarbij een op rollen gebaseerde aanname en afhandeling van storingen mogelijk. De gebruiker staan uitgebreide registratiehulpmiddelen ter beschikking, zo wordt bijvoorbeeld bij de eerste muisklik automatisch medium, soort melding en datum/tijdstip van melding ingevuld.

Grafische interactie

Wanneer het adres in de navigatievelden ingevuld is, worden ook de adresgegevens overgenomen en wordt op de kaart automatisch een cirkel rond het adres gegenereerd. D.m.v. het zoeken op straal vanaf de locatie en de keuze van het dienovereenkomstige medium wordt met de volgende muisklik het betroffen gebied zichtbaar gemaakt en wordt de locatie van alle zich in het gebied bevindende storingen van dit bepaald medium weergegeven. Bij het registreren van een gasstoring wordt de gebruiker middels een checklijst voor gasreuk-meldingen ondersteund bij de verdere aanpak en de vereiste aanwijzingen aan de meldende persoon. In de volgende stap worden de bijkomende gegevens van de beller ingevoerd. Daarbij voegt zich de registratie en verdere storingsdocumentatie natuurlijk naar de door de Bundesnetzagentur (BNetzA) en de vakverenigingen (DVGW, AGFW, FNN, BDEW) voorgeschreven catalogi ter documentatie van een storing en beeldt die ook conform af.

Storingen verhelpen

Na beëindiging van het telefoongesprek wordt het oplossen van de storing op locatie in gang gezet en met Lovion OUTAGE gedocumenteerd. Naast de door de melder verstrekte informatie m.b.t. de storing kunnen gegevens uit actuele kaarten, locatie en de betroffen bedrijfsmiddellen aan de storingsdienst verstrekt worden. Met het invullen van de verantwoordelijke organisatorische eenheid wordt de verantwoording voor het verdere proces overgedragen en heeft de storingsmelding in de workflow de volgende status bereikt. Indien in het kader van het verhelpen van de storing materiaal benodigd wordt of indien graafwerkzaamheden en/of montagewerkzaamheden in opdracht gegeven worden, kan de desbetreffende opdracht in Lovion OUTAGE beheerd worden. Werd de interface met het commerciëel systeem geïmplementeerd, bijv. d.m.v. Lovion ERP CONNECT, bestaat ook de mogelijkheid de data direct te koppelen.

Storingsdocumentatie

Wanneer de werkzaamheden in het kader van de storing afgerond zijn, kunnen gegevens m.b.t. de storingsoorzaak, het schadeprofiel en de duur van de storing ingevoerd worden. De opname van de gegevens gebeurt conform de voorschriften van de vakverenigingen, daarbij werd ook hier de invoer voor de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. De catalogi voor de desbetreffende keuzevelden worden naar context gefilterd, zodat de kans op verkeerde invoer geminimaliseerd wordt. Bovendien bestaat de mogelijkheid individuele opmerkingen toe te voegen. Meestal is nu pas de exacte locatie van de storing bekend. Uit het gebiedsobject wordt door het bepalen van de positie een symbool gegenereerd, dat automatisch met het bedrijfsmiddel gekoppeld wordt. Vanaf dat moment is deze data in de storingsmelding beschikbaar.

Bepaling omvang

Het kengetal voor dee omvang van de leveringsonderbreking en de hoeveelheid niet tijdig geleverd medium bij leveringsonderbrekingen kan met Lovion OUTAGE voor elk spanningsniveau en elke drukklasse interactief vastgesteld worden. Opeenvolgende leveringshervattingen kunnen ook gesimuleerd worden en de data kan rechtstreeks opgeslagen en gedocumenteerd worden. M.b.v. het trekken van hulplijnen op de kaart of m.b.v. netwerktracing kan een ruimtelijke selectie gemaakt worden, waarmee de getroffen eindgebruikers geïdentificeerd kunnen worden of de berekening van het onderbroken schijnbaar vermogen vastgesteld kan worden. Door invoer van de dienovereenkomstige onderbrekingstijden wordt het kengetal meteen berekend en ter afsluiting van het storingsherstel automatisch in een storingsrapport als PDF opgeslagen.

Kwaliteitsborging

Na het bepalen van de storingsomvang volgt, overeenkomstig de vastgelegde workflow, de overdracht van de storing aan de kwaliteitsborging. Deze controleert de invoer op plausibiliteit en volledigheid sluit de documentatie af. De afsluiting door de kwaliteitsborging wordt met een groen symbool in Lovion OUTAGE gekenmerkt, zodat de status direct en duidelijk in de lijst te herkennen is.

Rapportage

Met Lovion OUTAGE kunnen standaardrapportages (BNetzA, FNN, DVGW), dag-, week- en kwartaalrapportages gegenereerd worden. Ook de data voor de XML-webservice van de BNetzA kan gegenereerd worden alsook de netkwaliteit kan bepaald worden. Het resultaat wordt direct weergegeven in een lijst of een cirkeldiagram en kan van daaruit bijvoorbeeld aan Microsoft Excel overgedragen en daar verder bewerkt worden. Naast de rapportages kan ook de netkwaliteit geëvalueerd worden, waartoe de m.b.t. leveringsbetrouwbaarheid bekende kengetallen (SAIFI, SAIDI und CAIDI) berekend worden.

Onderbrekingsfrequentie H u (SAIFI): Dit kengetal is een maat voor het aantal keren dat een klant gemiddeld door een stroomstoring getroffen wordt.

Onderbrekingsduur T u (CAIDI): Dit kengetal is een maat voor de gemiddelde duur van een leveringsonderbreking bij een klant.

Nietbeschikbaarheid Q u (SAIDI): Dit kengetal is het product van de onderbrekingsfrequentie en de onderbrekingsduur. Het is een factor welke de waanschijnlijkheid dat een klant op een willekeurig tijdstip door leveringsonderbrekingen getroffen wordt, resp. de totale onderbrekingsduur in een jaar weerspiegeld.

Gemiddelde max. herleveringsduur: De gemiddelde maximale herleveringsduur geeft aan hoe lang het bij storingen met leveringsonderbreking gemiddeld geduurd heeft voordat alle betroffen klanten weer geleverd kregen.

Verdere kengetallen: Verdere statistische waardes zoals bijv. de kengetallen voor leveringsbetrouwbaarheid, worden op basis van de IEEE 1366 indicatoren (vastgelegd door de internationale UNIPEDE-expertisegroep DISQUAL) berekend en in Lovion OUTAGE in acht genomen.

Beeldmateriaal