Lovion PROJECT Bouwprojecten

Screenshot met features

Beheer en controlling van projecten

De module Lovion PROJECT biedt een grafisch ondersteund projectbeheer voor netbeheerders met als doel het kernproces netwerkconstructie transparant en uniform digitaal weer te geven. D.m.v. standaard interfaces wordt het aanwezige systeemlandschap, zoals bijv. MS Office of SAP, voor alle gebruikers optimaal in de workflow geïntegreerd. Zodoende is o.a. een budgetcontrole voor alle projecten over het lopende jaar op elk gewenst moment mogelijk. T.b.v. de uniforme en transparante weergave van de kernprocessen van netbeheerders kan in Lovion PROJECT een vrij definiëerbaar procesmodel vastgelegd worden. Daarmee kunnen de workflows individueel vormgegeven worden en met mijlpalen of events van verschillende statuswaardes voorzien worden. Aan de ene kant van het scala kan men eenvoudige procesmodellen met een eenvoudig statusmodel inrichten, aan de andere kant kan men echter ook het kernproces planning conform HOAI in meerdere stappen afbeelden.

Projectbeheer

In Lovion PROJECT worden de projecten zowel in lijstvorm als op de overzichtskaart weergegeven. Het projectgebied wordt daarbij statusafhankelijk ingekleurd. In de lijstweergave kunnen voorgedefiniëerde of zelfgemaakte filters gekozen worden, die dan zowel de lijst als de grafische weergave filteren. Indien een project geselecteerd wordt, wordt het projectgebied gemarkeerd en worden de stamgegevens weergegeven. Elk project heeft behalve het eenduidige projectnummer ook een projectomschrijving, waarin ook de projectverantwoordelijken en een tijdplanning gedocumenteerd worden. T.b.v. een transparente projectdocumentatie wordt alle invoer in een eigen projectdagboek gearchiveerd. Daarmee kunnen m.b.t. een transactie ook achteraf vragen aan een verantwoordelijke medewerker gesteld worden en conclusies getrokken worden.

Termijnplanning

In het GANTT-diagram kunnen voor elk project de mijlpalen voor de bijbehorende deelprojecten vastgelegd worden. In de kalender wordt de voortgangsstatus in een voortgangsstatusbalk weergegeven, zodat altijd een overzicht over de actuele projectstatus beschikbaar is. Bij het overschrijden van een termijn kan in Lovion PROJECT een herinnering weergegeven resp. automatisch per mail verzonden worden.

Coördinatie

Naast de omvangrijke en transparante documentatie staat bij Lovion PROJECT ook de workflowondersteuning op de voorgrond. Dit uit zich vooral in het deelproces projectcoördinatie. Zodra een nieuw project aangelegd wordt, kan de gebruiker middels een voorgeconfigureerde distributielijst de interne en externe coördinatie aankondigen. Daardoor worden dan automatisch e-mails met de project-stamgegevens aan alle geadresseerden (in de regel de belanghebbenden) verstuurd, die dan zelf beslissen kunnen of ze al of niet aan het project deelnemen.

Deelprojecten

Bij een project wordt voor elke discipline een deelproject doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld het leggen van een nieuwe hoofdleiding een ander deelproject dan het aansluitend realiseren van de individuele aansluitingen. Voor elk deelproject kunnen uiteenlopende gegevens opgeslagen worden en er kunnen meerdere planningstekeningen aan elk project gekoppeld worden. Daarmee kan dan bijv. een tracéplanning in het totaaloverzicht, een globale planning op basis van de overzichtskaart en een detailplanning op basis van as-built tekeningen samenhangend afgebeeld en geïntegeerd beheerd worden.

Interactie met andere modules

Lovion PROJECT kan ook samen met de planningsoplossing Lovion DESIGN ingezet worden. In dat geval komt het projectgebied overeen met het planningsgebied, waartoe verscheidene planningstekeningen gegenereerd kunnen worden. Daarnaast is ook een directe intergratie van MS Office en Adobe PDF mogelijk met onze module Lovion OFFICE CONNECT. Daarmee kan de workflow met behulp van e-mails, mail merge, Excel-tabellen en PDF-documenten ondersteund worden. Indien een documentmanagementsysteem (DMS) ingezet wordt, kunnen deze documenten daarin beheerd worden en met gebruik van de module Lovion DMS CONNECT aan het project gekoppeld worden.

SAP-integratie

Een verdere procesoptimalisatie kan m.b.v. de module Lovion ERP CONNECT gerealiseerd worden, n.l. een integratie met diverse SAP modules zoals bijv. PM, MM, IS-U, HR of PS. Daarmee krijgt de gebruiker de mogelijkheid, vanuit Lovion PROJECT orders direct in SAP aan te leggen resp. ordergegevens bidirectioneel te synchroniseren. Dit wordt vooral bij de dagelijkse synchronisatie van de werkelijke kosten met SAP PM ingezet. Een ander praktijkvoorbeeld is het materiaalbeheer met de module SAP MM-SRV. De technische kant wordt met Lovion ERP CONNECT middels BAPI's (SAP API) gerealiseerd.

Projecttaken

Ter ondersteuning van taakbaserende workflows kunnen projectgerelateerde taken zoals planning, ontwerp of montage en inmeting vanuit Lovion PROJECT gegenereerd en gevolgd worden. Met name de vaak voorkomende tijdkritische beschikbaarheid van eigen resources (planners, monteurs enz.) kan daarmee voortijdig middels de projectvoortgang gepland en aangestuurd worden. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de integratie van Lovion PROJECT met onze producten Lovion TASK en Lovion DISPATCH.

Logboek / dagboek

In beginsel wordt elke invoer met opgave van tijd, datum, en gebruiker automatisch gedocumenteerd. Het genereren van relaties, het koppelen van documenten of het overspringen naar bestandslocaties behoort net als voordien tot de functieomvang. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid data te archiveren, eventueel ook geïntegreerd met een documentmanagementsysteem (DMS). In de workflow gedefiniëerde volghandelingen (bijv. een statuswissel) worden automatisch door het systeem uitgevoerd.

Beeldmateriaal