Lovion QUALITY ASSURANCE Kwaliteitsborging

Screenshot met features

Kwaliteitsborging in het documentatieproces

Om de processen in het operationeel beheer succesvol uit te voeren is een volledige documentatie van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk. Daartoe behoren alle bedrijfsmiddelen uit het net, de installaties en de tellerwerken. Op het gebied van netgegevens bestaat al een werkblad van de DVGW, de GW 120. In de GW 120 wordt bijvoorbeeld bepaald, op welke manier de netgegevens gedocumenteerd dienen te worden. Het registratieproces van nieuwe netgegevens en documentatie in een GIS-systeem is bij de meeste netbeheerders al succesvol ingevoerd. Het proces bij de bouw, startend bij inmeting, via documentatie tot aan de afsluitende kwaliteitsborging is echter vaak niet geregeld. De inmeting vindt vaak op afroep plaats, de documentatie in het GIS wordt vaak pas weken later doorgevoerd en een afsluitende gegevenscontrole vindt niet plaats. De DVGW schrijft inmiddels met de GW 130 voor op welke manier de kwaliteit van de netgegevens-documentatie verhoogd kan worden.

Met de module Lovion QUALITY ASSURANCE kan het documentatieproces geïntegreerd in het bedrijfsinformatiesysteem Lovion aangestuurd worden.

Taakgebaseerde workflow

Als gerelateerd object en als basis voor het procesbeheer dient een bouwproject uit Lovion PROJECT, een netaansluitingsproject uit Lovion CONSUMER of een inmeetproject uit Lovion SURVEY. Indien geen van bovenstaande procesmodules ingezet worden, wordt als gerelateerd object een bijkomend bouwplaatsobject ingevoerd.

De volledige documentatie-workflow wordt middels verschillende taken aangestuurd. Voor elk project wordt een bovenliggend taakpakket aangelegd. Daarbij worden automatisch deeltaken gegenereerd, welke in de vooraf bepaalde volgorde afgewerkt kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld taken voor de inmeting, de continuering of de kwaliteitsborging.

De taken kunnen van een deadline of een contrete uitvoeringsdatum voorzien worden.

Bij de uitvoering van de taak worden ook gegevens geregistreerd waaruit aansluitend kengetallen m.b.t. de datakwaliteit kunnen worden afgeleid. Indien de kwaliteit onvoldoende blijkt, worden dienovereenkomstige vervolgtaken gegenereerd, bijvoorbeeld voor een nameting. Bovendien kunnen aan het bouwplaatsobject alle relevante documenten zoals veldboeken of foto's gekoppeld worden, zodat deze bij de volgende processtap ter beschikking staan.

Alle taken uit de procesketen kunnen met Lovion DISPATCH ingepland worden.

In het gebruikersbeheer worden de betrokken gebruikersgroepen (bijv. inmeting of GIS-documentatie) met de bijbehorende medewerkers gecompleteerd. Zodoende kunnen de taken een medewerker toebedeeld worden en naar behoefte ook van een uitvoeringsdatum of deadline voorzien worden. Zo krijgt bijvoorbeeld de meetkundige een taak om op een bepaalde datum de nieuw aangelegde leidingssecties in te meten.

Kwaliteitsmanagement

Met voorgedefinieërde queries kunnen op elk gewenst moment actuele gegevens geleverd worden:

  • hoeveel inmetingen zijn al uitgevoerd?
  • hoeveel projecten dienen nog in het GIS voortgezet te worden?
  • wat is de gemiddelde bewerkingstijd?
  • werden er al deadlines overschreden?

Alle query-resultaten worden als lijst of ook als diagram weergegeven.

Met Lovion QUALITY ASSURANCE bent u optimaal toegerust voor het beheer van het documentatieproces.

Beeldmateriaal